سامانه جامع سرب و روی کشور
ظرفیت و محاسبات

ذخایر

محصول
ذخایر
تناژ 211,987,632 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 5.7%
فلز محتوی (تن) روی : 12,127,681 تن
نوع
محصول
ذخایر
تناژ 211,987,632 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 1.8%
فلز محتوی (تن) سرب : 3,911,024 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,107,749 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 8.8%
فلز محتوی (تن) روی : 274,034 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,107,749 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 2.4%
فلز محتوی (تن) سرب : 75,104 تن
نوع

محصولات

فرآوری روی (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 470,394 تن
میزان تولید(تن) 209,681
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی روی (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 3,825,760 تن
میزان تولید(تن) 986,607
ظرفیت-تولید
فرآوری سرب (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 940,184 تن
میزان تولید(تن) 198,135
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی سرب (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 970,300 تن
میزان تولید(تن) 109,433
ظرفیت-تولید
گالوانیزه (سالیانه)
ظرفیت(تن) 2,639,010 تن
میزان تولید(تن) 1,500,000
ظرفیت-تولید

صادرات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 93,861تن $241,749,516
کنسانتره روی 25,636تن $10,218,134
شمش سرب 52,794تن $94,978,548
کنسانتره سرب 46,754تن $33,936,777
گالوانیزه 133,538تن $84,372,961
آلیاژ 1,661تن $6,393,854

واردات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 62تن $189,122
کنسانتره روی 95,311تن $26,814,584
شمش سرب 13,616تن $38,281,576
کنسانتره سرب 195تن $189,661
گالوانیزه 83,688تن $67,085,577
آلیاژ 2,930تن $7,118,458
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم