سامانه جامع سرب و روی کشور
ظرفیت و محاسبات

ذخایر

محصول
ذخایر
تناژ 211,987,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 5.7%
فلز محتوی (تن) روی : 12,127,000 تن
نوع
محصول
ذخایر
تناژ 211,987,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 1.8%
فلز محتوی (تن) سرب : 3,911,000 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,107,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 8.8%
فلز محتوی (تن) روی : 274,000 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,107,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 2.4%
فلز محتوی (تن) سرب : 75,000 تن
نوع

محصولات

فرآوری روی (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 469,000 تن
میزان تولید(تن) 209,000
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی روی (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 3,825,000 تن
میزان تولید(تن) 986,000
ظرفیت-تولید
فرآوری سرب (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 939,000 تن
میزان تولید(تن) 198,000
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی سرب (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 970,000 تن
میزان تولید(تن) 109,000
ظرفیت-تولید
گالوانیزه (سالیانه)
ظرفیت(تن) 2,639,000 تن
میزان تولید(تن) 1,500,000
ظرفیت-تولید

صادرات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 93,000تن $241,749,000
کنسانتره روی 25,000تن $10,218,000
شمش سرب 52,000تن $94,978,000
کنسانتره سرب 46,000تن $33,936,000
گالوانیزه 133,000تن $84,372,000
آلیاژ 1,000تن $6,393,000

واردات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 62تن $189,000
کنسانتره روی 95,000تن $26,814,000
شمش سرب 13,000تن $38,281,000
کنسانتره سرب 194تن $189,000
گالوانیزه 83,000تن $67,085,000
آلیاژ 2,000تن $7,118,000