سامانه جامع سرب و روی کشور
ظرفیت و محاسبات

ذخایر

محصول
ذخایر
تناژ 220,917,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 5.6%
فلز محتوی (تن) روی : 12,416,000 تن
نوع
محصول
ذخایر
تناژ 220,917,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 1.8%
فلز محتوی (تن) سرب : 4,050,000 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,165,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 10.3%
فلز محتوی (تن) روی : 326,000 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,165,000 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 2.3%
فلز محتوی (تن) سرب : 73,000 تن
نوع

محصولات

فرآوری روی (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 473,000 تن
میزان تولید(تن) 197,000
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی روی (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 3,887,000 تن
میزان تولید(تن) 928,000
ظرفیت-تولید
فرآوری سرب (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 973,000 تن
میزان تولید(تن) 204,000
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی سرب (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 767,000 تن
میزان تولید(تن) 70,000
ظرفیت-تولید
گالوانیزه (سالیانه)
ظرفیت(تن) 2,639,000 تن
میزان تولید(تن) 1,619,000
ظرفیت-تولید

صادرات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 109,000تن $279,914,000
کنسانتره روی 6,000تن $1,094,000
شمش سرب 25,000تن $53,428,000
کنسانتره سرب 43,000تن $28,333,000
گالوانیزه 0تن $0
آلیاژ 0تن $0

واردات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 161تن $487,000
کنسانتره روی 84,000تن $15,051,000
شمش سرب 15,000تن $32,019,000
کنسانتره سرب 234تن $154,000
گالوانیزه 0تن $0
آلیاژ 0تن $0