سامانه جامع سرب و روی کشور
ظرفیت و محاسبات

ذخایر

محصول
ذخایر
تناژ 220,917,787 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 5.6%
فلز محتوی (تن) روی : 12,416,756 تن
نوع
محصول
ذخایر
تناژ 220,917,787 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 1.8%
فلز محتوی (تن) سرب : 4,050,932 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,165,267 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 10.3%
فلز محتوی (تن) روی : 326,798 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 3,165,267 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 2.3%
فلز محتوی (تن) سرب : 73,068 تن
نوع

محصولات

فرآوری روی (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 474,078 تن
میزان تولید(تن) 197,762
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی روی (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 3,887,760 تن
میزان تولید(تن) 928,563
ظرفیت-تولید
فرآوری سرب (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 973,718 تن
میزان تولید(تن) 204,770
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی سرب (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 767,562 تن
میزان تولید(تن) 70,897
ظرفیت-تولید
گالوانیزه (سالیانه)
ظرفیت(تن) 2,639,010 تن
میزان تولید(تن) 1,619,000
ظرفیت-تولید

صادرات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 109,896تن $279,914,000
کنسانتره روی 6,409تن $1,094,000
شمش سرب 25,874تن $53,428,530
کنسانتره سرب 43,962تن $28,333,000
گالوانیزه 0تن $0
آلیاژ 0تن $0

واردات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 161تن $487,000
کنسانتره روی 84,571تن $15,051,000
شمش سرب 15,102تن $32,019,000
کنسانتره سرب 234تن $154,000
گالوانیزه 0تن $0
آلیاژ 0تن $0
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم