سامانه جامع سرب و روی کشور
ظرفیت و محاسبات

ذخایر

محصول
ذخایر
تناژ 221,582,480 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 5.7%
فلز محتوی (تن) روی : 12,552,373 تن
نوع
محصول
ذخایر
تناژ 221,582,480 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 1.9%
فلز محتوی (تن) سرب : 4,211,535 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 4,233,386 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 9.4%
فلز محتوی (تن) روی : 399,596 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 4,233,386 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 2.5%
فلز محتوی (تن) سرب : 107,495 تن
نوع

محصولات

فرآوری روی (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 474,078 تن
میزان تولید(تن) 207,575
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی روی (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 3,637,760 تن
میزان تولید(تن) 906,181
ظرفیت-تولید
فرآوری سرب (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 1,005,718 تن
میزان تولید(تن) 185,557
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی سرب (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 820,152 تن
میزان تولید(تن) 61,842
ظرفیت-تولید
گالوانیزه (سالیانه)
ظرفیت(تن) 3,966,722 تن
میزان تولید(تن) 1,497,072
ظرفیت-تولید

صادرات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 0تن $0
کنسانتره روی 73,179تن $29,433
شمش سرب 28,358تن $53,937
کنسانتره سرب 43,413تن $17,183
گالوانیزه 0تن $0
آلیاژ 0تن $0

واردات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 0تن $0
کنسانتره روی 29,640تن $11,410
شمش سرب 8,567تن $19,594
کنسانتره سرب 0تن $0
گالوانیزه 0تن $0
آلیاژ 0تن $0
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم