سامانه جامع سرب و روی کشور
ظرفیت و محاسبات

ذخایر

محصول
ذخایر
تناژ 223,360,605 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 5.4%
فلز محتوی (تن) روی : 11,997,701 تن
نوع
محصول
ذخایر
تناژ 223,360,605 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 1.8%
فلز محتوی (تن) سرب : 4,124,586 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 4,216,343 تن
میانگین عیار (درصد) عیار روی : 9.1%
فلز محتوی (تن) روی : 383,854 تن
نوع
محصول
استخراج
تناژ 4,216,343 تن
میانگین عیار (درصد) عیار سرب : 2.3%
فلز محتوی (تن) سرب : 97,371 تن
نوع

محصولات

فرآوری روی (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 493,810 تن
میزان تولید(تن) 219,698
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی روی (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 3,460,455 تن
میزان تولید(تن) 956,034
ظرفیت-تولید
فرآوری سرب (شمش و کاتد)
ظرفیت(تن) 1,090,731 تن
میزان تولید(تن) 181,332
ظرفیت-تولید
پر عیار سازی سرب (کنسانتره)
ظرفیت(تن) 907,767 تن
میزان تولید(تن) 82,869
ظرفیت-تولید
گالوانیزه (سالیانه)
ظرفیت(تن) 3,676,480 تن
میزان تولید(تن) 1,599,948
ظرفیت-تولید

صادرات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 168,953تن $541,237,036
کنسانتره روی 105,925تن $39,202,527
شمش سرب 41,605تن $94,811,364
کنسانتره سرب 51,022تن $21,256,715
گالوانیزه 147,235تن $138,325,414
آلیاژ 7,629تن $40,501,719

واردات

محصول تناژ (سالیانه) ارزش دلاری
شمش روی 0تن $0
کنسانتره روی 22,249تن $6,204,024
شمش سرب 474تن $1,001,989
کنسانتره سرب 197تن $85,418
گالوانیزه 82,722تن $84,377,477
آلیاژ 311تن $3,018,602
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم