سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات امارات متحده عربي
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 23 $71,000 شهيدرجايي 79011100