سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (زنجان)
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم