سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور : 211,987,632 تن
تعداد معادن : 85
میانگین عیار ذخایر روی کشور : 5.7%
میزان فلز محتوای روی : 12,127,681 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور : 1.8%
میزان فلز محتوای سرب : 3,911,024 تن
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم