سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور : 220,917,787 تن
تعداد معادن : 92
میانگین عیار ذخایر روی کشور : 5.6%
میزان فلز محتوای روی : 12,416,756 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور : 1.8%
میزان فلز محتوای سرب : 4,050,932 تن
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم