سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور : 221,582,480 تن
تعداد معادن : 95
میانگین عیار ذخایر روی کشور : 5.7%
میزان فلز محتوای روی : 12,552,373 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور : 1.9%
میزان فلز محتوای سرب : 4,211,535 تن
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم