سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور : 223,360,605 تن
تعداد معادن : 111
میانگین عیار ذخایر روی کشور : 5.4%
میزان فلز محتوای روی : 11,997,701 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور : 1.8%
میزان فلز محتوای سرب : 4,124,586 تن
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم