سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش - مصرف سرب
سال 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406
مصرف (تن) چشم انداز 89,000 92,000 95,000 99,000 102,000 105,000 108,000 111,000
عملکرد - - - - - - - -
سال 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414
مصرف (تن) چشم انداز 114,000 117,000 120,000 123,000 126,000 129,000 132,000 135,000
عملکرد - - - - - - - -
سال 1415 1416 1417 1418 1419 1420
مصرف (تن) چشم انداز 138,000 142,000 145,000 148,000 151,000 154,000
عملکرد - - - - - -
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم