سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش - صادرات سرب
سال 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405
صادرات (تن) چشم انداز 50,048 162,000 163,000 164,000 163,000 166,000 169,000 171,000
عملکرد 50,048 - - - - - - -
سال 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
صادرات (تن) چشم انداز 173,000 175,000 178,000 182,000 185,000 190,000 195,000 199,000
عملکرد - - - - - - - -
سال 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
صادرات (تن) چشم انداز 203,000 209,000 213,000 218,000 225,000 231,000 238,000
عملکرد - - - - - - -
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم