سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش - تولید سرب
سال 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405
تولید (تن) چشم انداز 228,945 251,000 255,000 259,000 262,000 268,000 274,000 279,000
عملکرد 228,945 209,435 - - - - - -
سال 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
تولید (تن) چشم انداز 284,000 289,000 295,000 302,000 308,000 316,000 324,000 331,000
عملکرد - - - - - - - -
سال 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
تولید (تن) چشم انداز 338,000 347,000 355,000 363,000 373,000 382,000 392,000
عملکرد - - - - - - -
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم