سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش - مصرف روی
سال 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405
مصرف (تن) چشم انداز 55,610 61,398 67,323 73,390 79,599 85,955 92,158 98,469
عملکرد 55,610 52,202 0 0 0 0 0 0
سال 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
مصرف (تن) چشم انداز 104,892 111,426 118,074 124,614 131,247 137,974 144,795 151,712
عملکرد 0 0 0 0 0 0 0 0
سال 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
مصرف (تن) چشم انداز 158,616 165,608 172,688 179,858 187,119 194,472 200,000
عملکرد 0 0 0 0 0 0 0
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم