سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش - صادرات روی
سال 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405
صادرات (تن) چشم انداز 110,000 146,839 151,679 156,935 162,633 168,801 175,769 183,309
عملکرد 113,231 172,329 0 0 0 0 0 0
سال 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
صادرات (تن) چشم انداز 191,455 200,242 209,707 220,113 231,302 243,320 256,211 270,026
عملکرد 0 0 0 0 0 0 0 0
سال 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
صادرات (تن) چشم انداز 284,926 300,866 317,902 336,095 355,509 376,210 400,000
عملکرد 0 0 0 0 0 0 0
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم