سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش - تولید روی
سال 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405
تولید (تن) چشم انداز 198,000 208,237 219,002 230,325 242,233 254,756 267,927 281,779
عملکرد 198,000 244,165 0 0 0 0 0 0
سال 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
تولید (تن) چشم انداز 296,347 311,668 327,781 344,727 362,550 381,294 401,007 421,739
عملکرد 0 0 0 0 0 0 0 0
سال 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
تولید (تن) چشم انداز 443,542 466,474 490,590 515,954 542,629 570,682 600,000
عملکرد 0 0 0 0 0 0 0
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم