سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات اسپانيا
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 102 $175,000 شهيدرجايي 79011210