سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات ازبكستان
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 102 $294,000 شهيدرجايي 79011210