سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات مالزي
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,000 $2,832,000 شهيدرجايي 79011210
1398 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 537 $1,640,000 شهيدرجايي 79011210